เงื่อนไขส่วนลด

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ ทุกประเภท และ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ("ผู้ถือบัตร") ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ (แบบชำระเต็มจำนวน) ณ www.ppgroupthailand.com ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566 รับส่วนลด 500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายครบตั้งแต่ 2,500 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป เฉพาะสินค้าราคาปกติแบรนด์ Maison Kitsuné, Café Kitsuné, Longchamp และ Tory Burch เท่านั้นและกรอกรหัสส่วนลด "CARDX500" ก่อนสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

 • รหัสส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าลดราคา และคอลเลคชั่นพิเศษ

 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่นๆหรือโปรโมชั่นอื่นๆได้

 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

 • ลูกค้าจะต้องทำการ Log in เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ก่อนการสั่งซื้อสินค้า

 • PP Group Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ PP Group Thailand ถือเป็นที่สุด

 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณได้แก่ หมวดรายการใช้จ่ายที่ไม่ได้กำหนดในเงื่อนไข รายการดอกเบี้ย รายการที่เกิดจากต่างประเทศ รายการดีจังเปลี่ยนวงเงินเป็นเงินสด รายการดีจังแบ่งจ่ายยอดชำระ รายการดีจังแบ่งชำระรายเดือนทุกประเภท และการใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ

 • คาร์ดเอกซ์ /ธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า คาร์ดเอกซ์ /ธนาคาร จึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใดๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง


 • เงื่อนไขการแลกรับเครดิตเงินคืน 10%

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ("ผู้ถือบัตร") (บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หมายรวมถึงบัตรเครดิต SCB ที่โอนธุรกิจไปยัง CardX ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้) ยกเว้นบัตรเครดิต CardX/ SCB FAMILY PLUS ("ผู้ถือบัตร") ที่มีคะแนนสะสม CardX Rewards/M Point และใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบชำระเต็มจำนวนและใช้คะแนนสะสม CardX Rewards/M Point เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ณ www.ppgroupthailand.com โดยลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ FNW เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566 โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิต เพื่อรับสิทธิ์และต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุกครั้งภายในวันที่ทำรายการ)

 • ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566 สามารถใช้คะแนนสะสม CardX Rewards/M Point ของบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่ายโดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบชำระเต็มจำนวน ตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10%

 • สิทธิประโยชน์นี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือบัตรมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

 • คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร จะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากการแลกคะแนนโดยยึดจากยอดใช้จ่ายแบบจำนวนเต็ม (ไม่รวมจุดทศนิยม)

 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน จะถูกหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติหลังจากทำรายการแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่ายสำเร็จ

 • คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

 • สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) เพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้


 • เงื่อนไขรวม

 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของคาร์ดเอกซ์และธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนระเบียข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของ คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์และธนาคาร มีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืน เครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร กำหนด

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้

 • คาร์ดเอกซ์, ธนาคาร และร้านค้าที่ร่วมรายการมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่มิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคาร์ดเอกซ์, ธนาคารและร้านค้าเป็นที่สุด

 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ CardX Contact Center โทร. 1468 หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)