นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

 

บริษัท พีพี ลุกซ์ จำกัด บริษัท พีพี แกลม จำกัด และ บริษัท พีพี โหมด จำกัด (“พีพีกรุ๊ป” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ และการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างโปร่งใสตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

ดังนั้น เพื่อให้คุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิที่คุณมีตามกฎหมาย และรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ เราจึงขอแจ้งข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายฉบับนี้ฯ”) ให้คุณทราบดังต่อไปนี้

 

1. การใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายฉบับนี้ฯ ใช้กับคุณเมื่อคุณ

1.1 ซื้อสินค้าผ่านหน้าร้านของเรา หรือช่องทางเว็บไซต์ หรือ Line Official Account ของเรา

1.2 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า (Customer Form) 

1.3 ลงทะเบียนผ่านระบบ CRM System ผ่านช่องทาง Line Official Account ของพีพีกรุ๊ป (@ppgroupthailand) (“CRM System”)

1.4 กรอกข้อมูลเพื่อรับสิทธิพิเศษผ่านระบบ Mobile Connect ผ่านลิงค์ที่เราจัดส่งให้คุณผ่านอีเมล์หรือ SMS

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่พีพีกรุ๊ป เก็บรวบรวม (“ข้อมูลของคุณ”) มีดังต่อไปนี้

2.1 ข้อมูลบัตรเครดิต ในกรณีที่คุณชำระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต

2.2 ประวัติการซื้อสินค้าในร้านค้าและผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ช่องทาง Line Official Account และ เว็บไซต์ของพีพีกรุ๊ป

2.3 ข้อมูลที่คุณกรอกในแบบฟอร์ม Customer Form หรือ ลงทะเบียนผ่านระบบ CRM System ผ่านช่องทาง Line Official Account ของพีพีกรุ๊ป (@ppgroupthailand) ดังนี้

 • ชื่อ-นามสกุลของคุณ
 • เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง
 • หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ของคุณ
 • ที่อยู่ของคุณ
 • วันเกิดของคุณ
 • เพศของคุณ

2.4 ข้อมูลที่คุณกรอกเพื่อรับสิทธิพิเศษผ่านระบบ Mobile Connect ดังนี้

 • ชื่อ-นามสกุลของคุณ
 • วันเกิดของคุณ
 • หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ของคุณ

 

3. ทำไมเราถึงเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณและฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ

3.1 ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณจะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการชำระเงินกับบริษัทบัตรเครดิต เพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของพีพีกรุ๊ป

3.2 ข้อมูลที่คุณกรอกในแบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า (Customer Form) CRM System และระบบ Mobile Connect จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ

 • เพี่อนำข้อมูลของคุณไปวิเคราะห์สำหรับการจัดทำและเสนอโปรโมชั่นตลอดจนสิทธิพิเศษต่างๆ ที่เหมาะสมกับคุณ การวางแผนทางการตลาด และพัฒนาการดำเนินงานของเราที่เกี่ยวกับการบริการลูกค้า
 • เพื่อติดต่อกับคุณและนำเสนอสินค้าและบริการของพีพีกรุ๊ป และแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพีพีกรุ๊ป โปรโมชั่น สิทธิพิเศษ งานเปิดตัวสินค้าของพีพีกรุ๊ป
 • เพื่อจัดส่งของสมนาคุณสำหรับลูกค้าคนสำคัญตามเงื่อนไขที่พีพีกรุ๊ปกำหนด
 • เพื่อยืนยันตัวตนสำหรับแลกคะแนนสะสมสำหรับกิจกรรมทางการตลาดของพีพีกรุ๊ป

3.3 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของพีพีกรุ๊ปตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.4 เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของพีพีกรุ๊ป การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นเพื่อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย


4. เราเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อใครบ้าง

พีพีกรุ๊ปจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด

เราได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ จำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีจำกัด เฉพาะบุคคลในพีพีกรุ๊ป ที่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ทั้งนี้ พีพีกรุ๊ปอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือ และบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทในกลุ่มพีพีกรุ๊ป เพื่อ      นำเสนอสินค้าและบริการของพีพีกรุ๊ป และแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพีพีกรุ๊ป โปรโมชั่น สิทธิพิเศษ งานเปิดตัวสินค้าของพีพีกรุ๊ป

4.2 ซัพพลายเออร์และหุ้นส่วนที่ดำเนินการให้บริการในนามของเรา หรือทำงานร่วมกับเราในลักษณะอื่น ๆ เช่น ผู้ให้บริการระบบการเรียกเก็บเงินออนไลน์ของเรา ผู้ให้บริการระบบการตลาดดิจิทัล และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในกรณีการแจ้งข้อมูลข่าวสารของเรา


5. เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณไว้นานแค่ไหน

5.1 ข้อมูลบัตรเครดิต

พีพีกรุ๊ปจะเก็บรวบรวมข้อมูลบัตรเครดิตของคุณไว้จนกว่าจะได้รับชำระเงินจากธนาคาร

5.2 ข้อมูลอื่นๆ

พีพีกรุ๊ปจะเก็บรวบรวมของคุณไว้ 10 ปีนับตั้งแต่วันสุดท้ายที่คุณซื้อสินค้าจากพีพีกรุ๊ป หรือ 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อมูลของลูกค้า (Customer Form) หรือ ระบบ CRM System ผ่าน Line Official Account

 

6. สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ ดังต่อไปนี้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

6.1 สิทธิขอถอนความยินยอม

ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอม คุณมีสิทธิถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของนโยบายฉบับนี้

6.2 สิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลของคุณ

คุณมีสิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลของคุณ หรือขอให้เราเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของคุณที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่เราจะมีสิทธิปฏิเสธคุณได้ตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล และการเข้าถึงข้อมูลของคุณจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

6.3 สิทธิในการได้รับและขอโอนถ่ายข้อมูลของคุณ

คุณสามารถขอรับข้อมูลของคุณ และขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลภายนอกในกรณีที่ข้อมูลของคุณถูกเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เว้นแต่เราไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือเรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของคุณโดยชอบด้วยกฎหมาย

6.4 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณ

คุณสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณได้ในกรณีที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำการตลาดแบบตรง

6.5 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของคุณ

คุณสามารถขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลของคุณ หรือทำให้ข้อมูลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ ในกรณีที่ข้อมูลของคุณหมดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เราได้แจ้งให้คุณทราบ หรือ คุณขอถอนความยินยอม หรือ คุณได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณ หรือ กรณีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

6.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลของคุณ

คุณอาจขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลของคุณ ในระหว่างที่เราทำการตรวจสอบข้อมูลของคุณตามที่คุณได้ทำการร้องขอ หรือเมื่อข้อมูลของคุณเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ เมื่อข้อมูลของคุณหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งให้คุณทราบแต่คุณมีความจำเป็นบางประการที่จะต้องขอให้เราเก็บรักษาไว้ หรือ ระหว่างที่เรากำลังดำเนินการพิสูจน์หรือตรวจสอบเพื่อปฏิเสธคำคัดค้านของคุณตามกฎหมาย

6.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลของคุณ

คุณอาจขอให้เราแก้ไขข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.8 สิทธิร้องเรียน

ในกรณีที่คุณเห็นว่าเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

 

7. ช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณ หรือต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย คุณสามารถติดต่อเราได้ที่           

บริษัท พีพี ลุกซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่), บริษัท พีพี แกลม จำกัด (สำนักงานใหญ่) และ

บริษัท พีพี โหมด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 64 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 (ยาสูบ 1) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อีเมล์: crm@the-ppgroup.com

หมายเลขโทรศัพท์: 02 617 9415-9 ต่อ 505

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

พีพีกรุ๊ปอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบตามวิธีที่เหมาะสม

 

 

HEADQUARTER

64 SOI VIBHAVADI RANGSIT 5 VIBHAVADI RANGSIT ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900

TEL 02 617 9415

FAX 02 617 9514

Add @Line PP Group Thailand